ما تا کنون به بیش از ٣۵٠ تیم استارتاپی، خدمات پیش شتابدهی رایگان ارائه کردیم. تیم هایی که اینجا می بینید، موفق به جذب سرمایه اولیه یا سری های بعدی شدند و مرحله شتابدهی را تکمیل کردند.

 
استارتاپ چیک‏مارت
استارتاپ چیک‏مارت
استارتاپ فارمیتک
استارتاپ فارمیتک
استارتاپ هوم امن
استارتاپ هوم امن
استارتاپ ترانزپ
استارتاپ ترانزپ